svg

Thank You – Come to Event!

Thank you so much! 🙇‍♂️

1/ Bước tiếp theo xin mời bạn chuyển khoản theo hướng dẫn

2/ Sau chuyển khoản, tụi mình sẽ duyệt lệnh và gửi mã QR Checkin cho bạn nhé!

 Happy dancing!