svg

Thank You – Come to Class!

Thank you so much!

Cách lấy mã QR để check-in vào lớp

  • Cách 1: Check email bạn đăng ký để lấy mã
  • Cách 2: ở Mục 📔 My Account → Tickets → Đám Mây (🌩️)