Team Page

Login chưa ?

Or   

Yo! Bạn không thuộc Team LIFEDANCE, có 2 trường hợp thui

1. Bạn chưa được add vào group của Team

2. Bạn đang sử dụng nick của học viên 😌

Yo! Bạn là thành viên của Team LIFEDANCE

   Be kind 🫂 – be honest 🐶 – be brave ❤️‍🔥

Lịch làm việc

2024 Tháng Hai

Week 5

T2 29
T3 30
T4 31
T5 1
T6 2
T7 3
CN 4
T2 5
T3 6
T4 7
T5 8
T6 9
T7 10
CN 11
T2 12
T3 13
T4 14
T5 15
T6 16
T7 17
CN 18
T2 19
T3 20
T4 21
T5 22
T6 23
T7 24
CN 25
T2 26
T3 27
T4 28
T5 29
T6 1
T7 2
CN 3

Check-in how to?

1. Bấm vào Danceteam Training ở lịch trên ➡️ ra bảng đăng ký, kiểm tra đúng ngày hôm nay chưa ? ➡️ Đăng ký
2. QR-Code sẽ được gửi về Email sau khi đăng ký lịch / hoặc click trang này

3. Đưa mã cho Lễ Tân để Check-in

Ok clear ? 😤

[ Đọc đủ – Hiểu đúng – Làm tốt ]

Lưu ý: Cổng đăng ký tập sẽ đóng vào đúng giờ tập diễn ra ➡️ đăng ký để nhận QR checkin trước buổi tập để tránh không có QR ➡️ tính vắng