Team Page

Login chưa ?

Or   

Yo! Bạn không thuộc Team LIFEDANCE, có 2 trường hợp thui

1. Bạn chưa được add vào group của Team

2. Bạn đang sử dụng nick của học viên 😌

Yo! Bạn là thành viên của Team LIFEDANCE

   Be kind 🫂 – be honest 🐶 – be brave ❤️‍🔥

Lịch làm việc

2024 Tháng Sáu

Week 3

T2 27
T3 28
T4 29
T5 30
T6 31
T7 1
CN 2
T2 3
T3 4
T4 5
T5 6
T6 7
T7 8
CN 9
T2 10
T3 11
T4 12
T5 13
T6 14
T7 15
CN 16
T2 17
T3 18
T4 19
T5 20
T6 21
T7 22
CN 23
T2 24
T3 25
T4 26
T5 27
T6 28
T7 29
CN 30

Check-in how to?

1. Bấm vào Danceteam Training ở lịch trên ➡️ ra bảng đăng ký, kiểm tra đúng ngày hôm nay chưa ? ➡️ Đăng ký
2. QR-Code sẽ được gửi về Email sau khi đăng ký lịch / hoặc click trang này

3. Đưa mã cho Lễ Tân để Check-in

Ok clear ? 😤

[ Đọc đủ – Hiểu đúng – Làm tốt ]

Lưu ý: Cổng đăng ký tập sẽ đóng vào đúng giờ tập diễn ra ➡️ đăng ký để nhận QR checkin trước buổi tập để tránh không có QR ➡️ tính vắng